Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky pre rádioamatérske skúšky

7. 4. 2008

Rádioamatérske predpisy pre triedu Novice

Okruh otázok na skúšky

 

1. Definícia amatérskej služby a amatérskej družicovej služby

2. Definícia amatérskej stanice

3. Rádiokomunikačný poriadok Medzinárodnej telekomunikačnej únie – článok 25

4. Rozdelenie sveta na regióny podľa ITU

5. Odporúčanie ECC (05)06

6. Krátkodobé používanie amatérskej stanice v krajinách CEPT, ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06

7. Krátkodobé používanie amatérskej stanice v nečlenských krajinách CEPT, ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06

8. Povoľovací orgán

9. Podmienky pre vydanie povolenia, kto môže byť držiteľom povolenia, žiadosť

10. Osobitná odborná spôsobilosť

11. Skúška osobitnej odbornej spôsobilosti, jej priebeh, skúšobné predmety

12. Opakovaná a opravná skúška

13. Triedy operátorov, prechod z triedy N do triedy E - podmienky

14. Povolenie na používanie frekvencií – obsah povolenia

15. Platnosť povolenia

16. Zrušenia a strata platnosti povolenia

17. Správne delikty

18. Povoľovacie podmienky, ich pôsobnosť a základné pojmy amatérskej služby

19. Zodpovednosť za prevádzkovanie amatérskej stanice

20. Prevádzka amatérskych staníc, prevádzka pri katastrofických situáciách

21. Prevádzkovanie amatérskej stanice právnickej osoby inými osobami

22. Prevádzkovanie amatérskej stanice fyzickej osoby inými osobami

23. Obsah vysielania, čo je zakázané vysielať

24. Vysielanie mimo trvalého stanovišťa

25. Staničný denník

26. Technické ustanovenia povoľovacích podmienok

27. Povolené frekvenčné pásma v triede N, povolené druhy prevádzky, maximálna šírka pásma a výkony

 

 

 

 

Rádioamatérska prevádzka pre triedu Novice

Okruh otázok na skúšky

 

1. Hláskovacia tabuľka slovenská a anglická

2. Q–kódy

3. Skratky používané v amatérskej službe

4. Volacie znaky

 - identifikácia amatérskych staníc

 - používanie volacích znakov

 - tvorba volacích znakov

 - medzinárodné volacie znaky

5. Základná skladba spojenia telefónneho, telegrafného, kedy považujeme spojenie za platné

6. Základné znalosti spojenia s DX stanicou, prevádzka simplex a split

7. Základné znalosti spojenia cez kozmické prevádzače

8. Hamspirit, základné pravidlá slušnej prevádzky, zásady rádioamatérskej disciplíny

9. Prevádzka CQ, volanie stanice, QSY, QSX

10. Prevádzka BK, kontestové spojenia, používanie a význam skratiek K, KN, SK, CL, BK, AR

11. Spôsob prevádzky cez amatérske prevádzače, ich význam, kanály prevádzačov

12. Systém RST a RS

13. Technické vyjadrenie stupnice S

14. Základné znalosti šírenia KV a VKV vĺn, ionosferické vrstvy Zeme, 11-ročný cyklus

15. Základné znalosti šírenia KV vĺn vo dne a v noci počas ročných období

16. Základné znalosti šírenia VKV vĺn, tropo, Es, aurora, MS, EME, vlnovody, inverzia atmosféry

17. Majáky na KV a VKV, ich účel a využívanie na sledovanie podmienok

18. Základné znalosti celosvetovej siete majákov IBK na KV

19. Rádioamatérske preteky národné a medzinárodné na KV a VKV (podmienky pretekov, denník z pretekov, formáty CABRILO, ADIF, EDI)

20. QSL lístky, spôsob odosielania

21. QSL služba, sieť QSL služieb na svete, výrazy LoTW, EQSL,SAE, SASE, IRC

22. Rádioamatérske diplomy

 

 

 

Elektrotechnika a rádiotechnika pre triedu Novice

Okruh otázok na skúšky

 

1. Teória elektrotechniky a rádiotechniky

1.1. Základné elektrotechnické veličiny a jednotky

 

- vodič, polovodič, izolant

- prúd, napätie, odpor

- jednotka ampér, volt, ohm

- Ohmov zákon

- elektrický výkon

- jednotka watt

1.2. Zdroje napätia

- batéria a sieť

1.3. Rádiové vlny

- rádiové vlny ako elektromagnetické vlny

- rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn, vzťah frekvencie a vlnovej dĺžky

- polarizácia

- frekvencia a jednotka hertz

1.4. Nízkofrekvenčné a digitálne signály

- nízkofrekvenčný signál

- digitálny signál

1.5. Modulované signály

- amplitúdová modulácia

- modulácia s jedným postranným pásmom SSB

- frekvenčná modulácia

- nosná frekvencia, postranné pásma, šírka pásma

1.6. Výkon

- jednosmerný príkon a vysokofrekvenčný výstupný výkon

 

2. SÚČIASTKY

2.1. Rezistor

- odpor

- jednotka ohm

- stratový výkon

- farebné označenie

- rezistory v sériovom a paralelnom zapojení

2.2. Kondenzátor

- kapacita

- jednotka farad

- použitie pevných a premenlivých kondenzátorov a ich typy

- kondenzátory v sériovom a paralelnom zapojení

2.3. Cievka

- jednotka henry

2.4. Transformátor

- použitie transformátorov

2.5. Dióda

- použitie diód

- usmerňovacia dióda, zenerova dióda

2.6. Tranzistor

- tranzistor ako zosilňovač alebo oscilátor

 

3. OBVODY

3.1. Ladené obvody

- funkcia paralelného a sériového ladeného obvodu

3.2. Filtre

- dolný priepust, horný priepust, pásmový priepust, pásmová zádrž

4. PRIJÍMAČE

4.1. Typy prijímačov

- priamozosilňujúci prijímač

- priamozmiešavajúci prijímač

- jednoduchý superheterodyn

4.2. Blokové schémy

- CW prijímač

- AM prijímač

- SSB prijímač

- FM prijímač

4.3. Činnosť a funkcia jednotlivých stupňov

- vf zosilňovač

- oscilátor (pevný a premenlivý)

- zmiešavač

- medzifrekvenčný zosilňovač

- detektor

- záznejový oscilátor

- nízkofrekvenčný zosilňovač

- napájanie

- umlčovač šumu

 

5. VYSIELAČE

5.1. Blokové schémy

- CW vysielač

- SSB vysielač

- FM vysielač

5.2. Činnosť a funkcia jednotlivých stupňov (len blokové schémy)

- zmiešavač

- oscilátor

- oddeľovač

- budič

- násobič frekvencie

- výkonový zosilňovač

- výstupný filter (pí-článok)

- frekvenčný modulátor

- SSB modulátor

- napájanie

5.3. Vlastnosti vysielačov

- frekvenčná stabilita

- vf šírka pásma

- postranné pásma

- výstupný výkon

- nežiaduce vyžarovanie, harmonické frekvencie

 

6. ANTÉNY A PRENOSOVÉ VEDENIA

6.1. Typy antén (mechanická konštrukcia, smerové vlastnosti, polarizácia)

- polvlnová anténa napájaná v strede

- polvlnová anténa napájaná na konci

- štvrťvlnová vertikálna anténa

- anténa s parazitnými prvkami (Yagi)

- vyžiarený výkon

6.2. Napájanie antén

- koaxiálny kábel

- dvojvodičový napájač

- výhody a nevýhody

- konštrukcia a použitie

6.3. Prispôsobenie antén

- prispôsobovacie obvody (účel)

 

7. Frekvenčné spektrum a šírenie vĺn

- ionosferické vrstvy

- účinok ionosféry na šírenie KV

- únik

- troposféra

- vplyv počasia na podmienky šírenia VKV / UKV

- slnečné škvrny, cyklus a vplyv na komunikáciu

- KV, VKV, UKV vzdialenosti

- vzťah frekvencie a vlnovej dĺžky

 

8. MERANIE

8.1. Meracie metódy

- meranie jednosmerných a striedavých napätí

- meranie jednosmerných a striedavých prúdov

- meranie odporu

- meranie jednosmerného a vysokofrekvenčného výkonu

- meranie frekvencie

8.2. Meracie prístroje a ich použitie

- multimeter (digitálny a analógový)

- merač pomeru stojatých vĺn

- absorbčný vlnomer

- umelá záťaž

 

9. RUŠENIE A ODOLNOSŤ PROTI RUŠENIU

9.1. Rušenie v elektronických zariadeniach

- interferenčné rušenie signálov televízie a rozhlasu

- rušenie nízkofrekvenčných systémov

9.2. Príčiny rušenia elektronických zariadení

- nežiaduce vyžarovanie vysielača

- nežiaduce vplyvy na zariadenie

- rušenie cez prijímaciu anténu

- rušenie cez ďalšie cesty (sieť, reproduktorové a spojovacie vedenia)

- rušenie priamym vyžarovaním

9.3. Opatrenia proti rušeniu

- filtre na amatérskej stanici

- filtre na rušenom zariadení

- odstránenie väzby

- tienenie

- oddelenie vysielacej a TV antény

- vyhýbať sa používaniu na konci napájaných antén

- minimálny výkon

- dobré uzemnenie

- sociálne aspekty (dobré vzťahy so susedmi)

10. BEZPEČNOSŤ

10.1. Ľudské telo

- následky zásahu elektrickým prúdom

- predbežné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom

10.2. Sieťové napájanie

- rozdiel medzi krajným (fázovým), stredným (neutrálnym) a ochranným (zemniacim) vodičom

- význam dobrých spojení so zemou

- rýchle a pomalé poistky, hodnoty poistiek

10.3. Nebezpečenstvá

- vysoké napätie

- nabitý kondenzátor

10.4. Blesk

- nebezpečenstvo

- ochrana

- uzemňovanie zariadenia          Zdroj:www.hamradio.sk